ماموریت و ارزش های بنیادین

زنجیره ارزش گروه طاها در صنعت ساختمان شامل آموزش ، امکانسنجی فنی و اقتصادی ، تأمین زمین ، توسعه اراضی ، تأمین مالی پروژه ، مدیریت ساخت پروژه ، بازاریابی ، هویت بخشی و تبلیغات ، فروش ، راه اندازی و بهره برداری است.